Bitcoin btc
$ usd
การวิเคราะห์

กรุงศรีเผยความเข้าใจเรื่อง “สินทรัพย์ดิจิทัล” ของคนไทย

2 mins
อัพเดทโดย Nonthachai Sukkankosol

สรุปย่อ

  • วิจัยกรุงศรีเปิดเผยผลการสำรวจความเข้าใจประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Assets) ของคนไทย

วิจัยกรุงศรีเปิดเผยผลการสำรวจความเข้าใจประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Assets)

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 วิจัยกรุงศรี ซึ่งเป็นหน่วยวิจัยของธนาคารกรุงศรี ได้เผยแพร่ผลสำรวจเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเรื่อง “สินทรัพย์ดิจิทัล” ของคนไทย โดยใช้นิยามดังต่อไปนี้

ตาม พ.ร.ก. ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ได้แบ่งสินทรัพย์ดิจิทัลเป็น 2 ประเภท ตามลักษณะการใช้งานและสิทธิที่กำหนดไว้สำหรับผู้ถือ อันได้แก่ 1) คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) และ 2) โทเค็นดิจิทัล (Digital token) ซึ่งรวมถึงโทเคนเพื่อการลงทุน (Investment token) และโทเคนเพื่อการใช้ประโยชน์ (Utility Token)

ผลการสำรวจบ่งชี้ว่า ผู้ตอบแบบสำรวจชาวไทยเกินกว่ากึ่งหนึ่งเข้าใจว่าสิ่งดังต่อไปนี้เป็นสินทรัพย์ดิจิทัล

  • Cryptocurrency (ร้อยละ 71.2)
  • NFT (ร้อยละ 56.1)
  • CBDC (ร้อยละ 55.4)
  • กองทุนรวมสินทรัพย์คริปโต หรือกองทุนรวมคริปโตเคอร์เรนซี (ร้อยละ 54.3)
  • โทเค็นดิจิทัลเพื่อการลงทุนและเพื่อการใช้ประโยชน์ (ร้อยละ 53.6) 
สิ่งที่ผู้ตอบแบบสำรวจเข้าใจว่าเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล ที่มา: วิจัยกรุงศรี

จะเห็นว่า ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่เข้าใจถูกต้องว่า คริปโตเคอร์เรนซี NFT CBDC และโทเค็นดิจิทัลนั้นเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล แต่ผู้ตอบแบบสำรวจยังคงมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องของกองทุนรวม เพราะแม้กองทุนรวมบางประเภทอาจนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น  กองทุนรวมคริปโตเคอร์เรนซี แต่กองทุนรวมจะไม่ถูกจัดว่าเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยตัวเอง

กล่าวคือ มิได้แตกต่างจากกองทุนรวมอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน ทองคำ น้ำมัน หรืออสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน