ดูเพิ่มเติม

APR vs. APY ใน Crypto: ข้อแตกต่างที่สำคัญคืออะไร?

2 mins
โดย Alex Lielacher
แปลแล้ว Akradet Mornthong

APR และ APY นั้นคืออัตราดอกเบี้ยใน 2 รูปแบบ ทั้ง 2 รูปแบบนี้เป็นการวัดผลตอบแทนที่สร้างโดยโปรโตคอล แพลตฟอร์มการให้ยืมสินทรัพย์ดิจิทัลแบบรวมศูนย์ และแพลตฟอร์มการลงทุน Crypto ในรูปแบบอื่นๆ

บางแพลตฟอร์มนั้นอาจจะใช้ APR ในขณะที่บางแพลตฟอร์มอาจจะคำนวณผลตอบแทนให้โดยใช้ APY แม้ว่ามันอาจจะฟังดูคล้ายกัน แต่อัตราดอกเบี้ยทั้ง 2 รูปแบบนี้ไม่ได้ให้ผลลัพธ์ที่เหมือนกัน บทความ APR vs. APY จะอธิบายถึงความแตกต่างระหว่างเกณฑ์ต่างๆ และวิธีการคำนวณผลตอบแทนการลงทุนอย่างถูกต้อง

💡 ต้องการทราบถึงกระดานเทรดที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงสุดหรือไม่? มาเข้าร่วม BeInCrypto Trading Community บน Telegram สิ: อ่านบทวิจารณ์เกี่ยวกับแพลตฟอร์ม Crypto & ดูบทฝึกสอนต่างๆ รับข้อมูลเชิงลึกจากนักเทรดและนักวิเคราะห์ระดับ PRO! เข้าร่วมเลยเดี๋ยวนี้

APR คืออะไร?

APR

APR (Annual Percentage Rate) คือผลตอบแทนประจำปีที่ผู้ให้กู้จะได้รับจากการให้ยืมสินทรัพย์ Crypto

หรือคุณอาจจะมองว่า APR เป็นดอกเบี้ยรายปีที่ผู้กู้จ่ายให้สำหรับเงินกู้ใดๆ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ดอกเบี้ยที่คุณจ่ายเพื่อกู้ยืมเงิน ตามนิยามของสำนักงานคุ้มครองทางการเงินของผู้บริโภคแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Consumer Financial Protection Bureau)

สถาบันการเงินแบบดั้งเดิมจะใช้ APR กับการจำนอง, บัตรเครดิต, สินเชื่อรถยนต์, และสินเชื่อประเภทอื่นๆ ภายในพื้นที่ Crypto นั้น APR ใช้กับการ Staking บัญชีออมทรัพย์ Crypto, และการให้ยืมและยืมด้วยสินทรัพย์ Crypto โดยทั่วไป APR นั้นใช้สำหรับสิ่งที่ทำให้ผู้คนต้องเสียเงิน แต่มันอาจจะปรากฏในผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้กับผู้คนได้ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ Crypto

ในขณะที่ APR นั้นเป็นอัตรารายปี ผู้กู้มักจะชำระเงินกู้เป็นรายเดือนหรือบ่อยกว่านั้น ซึ่งขึ้นอยู่กับกำหนดการชำระเงิน นอกจากนี้ เนื่องจากมันเป็นอัตรารายปี APR จะถูกคิดตามสัดส่วน — ที่ปรับแต่ง — สำหรับระยะเวลาที่สั้นกว่า ดังนั้น APR 3% สำหรับเงินกู้ 6 เดือนหมายความว่าเงินกู้นั้นจะมาพร้อมกับการคิดอัตราดอกเบี้ย 1.5% เท่านั้น

APR คำนวณอย่างไร?

APR คำนวณโดยใช้ดอกเบี้ยอย่างง่าย แต่อาจจะรวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมเพิ่มเติมด้วย นั่นหมายความว่าคุณอาจจะต้องคำนวณ APR เพื่อให้ได้ค่าใช้จ่ายของเงินกู้รายปีที่แท้จริง

สูตร APR จะเป็นดังนี้:

APR = ((ดอกเบี้ย + ค่าธรรมเนียม/จำนวนเงินกู้) / จำนวนวันที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้)) x 365 วัน หรือ 1 ปี x 100

ตอนนี้ สมมติว่าคุณต้องการยืม USDT มูลค่า 10,000 ดอลลาร์จากโปรโตคอลการให้ยืมเป็นเวลา 2 ปี และอัตราดอกเบี้ยต่อปีคือ 5% ค่าธรรมเนียมสำหรับธุรกรรมนี้คือ 30 ดอลลาร์

ในการคำนวณ APR ก่อนอื่น ให้คำนวณดอกเบี้ยโดยใช้สูตรดอกเบี้ยอย่างง่าย

ดอกเบี้ยอย่างง่ายที่ได้รับ = (P x I x T) โดยที่:

P = จำนวนเงินต้น

I = อัตราดอกเบี้ยรายปี

T = ช่วงเวลา

แทนค่าด้วยตัวเลขตัวอย่างด้านบนของเรา

P = 10,000 ดอลลาร์

I = 5%

T = 2 ปี

ดังนั้น ดอกเบี้ยอย่างง่ายที่ได้รับ = 10,000 x 0.05 x 2

ดอกเบี้ยอย่างง่ายที่ได้รับ = 1,000 ดอลลาร์

เมื่อได้ดอกเบี้ยแล้ว คุณสามารถทำการคำนวณ APR ได้ดังต่อไปนี้:

APR = ((1,000 + 30)) / 10,000) / 2)) x 1 x 100

APR = 5.15%

จากการคำนวณนี้ อัตราดอกเบี้ยรายปีอาจอยู่ที่ 5% แต่ต้นทุนจริงคือ 5.15% เมื่อคุณคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากดอกเบี้ย ในทำนองเดียวกัน การคำนวณรางวัลการ Staking ของคุณตาม APR อาจจะไม่ได้ให้ตัวเลขที่แม่นยำของสิ่งที่คุณจะได้รับ ทำไมหน่ะหรือ? ก็เพราะว่าจากปัจจัยต่างๆ เช่น ค่าคอมมิชชั่นสำหรับผู้ตรวจสอบ, อัตราส่วนโทเค็นที่ถูกผูกมัด, ความเร็วในการขุดบล็อก, และอัตราเงินเฟ้อของโทเค็นนั้นอาจจะส่งผลต่อรางวัลการ Staking ขั้นสุดท้ายได้

ประเภทของ APR

APR สามารถเป็นแบบคงที่หรือผันแปรก็ได้ APR คงที่จะไม่เปลี่ยนแปลง ในทางกลับกัน APR แบบผันแปรสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและปัจจัยอื่นๆ ที่แพลตฟอร์มการให้กู้ยืมอาจจะตัดสินใจพิจารณา ด้วยเหตุนี้ ผู้กู้จึงมีแนวโน้มที่จะต้องจ่ายดอกเบี้ยกับ APR แบบผันแปรมากกว่าแบบคงที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสภาวะของตลาดมีความผันผวน

APY คืออะไร?

APR

APY (Annual Percentage Yield) คืออัตราผลตอบแทนจริงที่คุณจะได้รับจากการลงทุน โดย APY จะคำนึงถึงผลกระทบของดอกเบี้ยทบต้น

ในขณะที่ APR จะคำนวณโดยใช้ดอกเบี้ยอย่างง่าย Annual Percentage Yield (APY) จะใช้ดอกเบี้ยทบต้น นั่นหมายความว่าเมื่อใช้ APY แพลตฟอร์มจะคำนวณดอกเบี้ยจากจำนวนเงินต้นและดอกเบี้ยสะสม โดยทั่วไปแล้ว APY จะใช้สำหรับสิ่งที่สร้างรายได้ให้กับผู้คน ในพื้นที่ Crypto มันจะเกี่ยวข้องกับการ Staking, Yield Farming, และบัญชีออมทรัพย์ Crypto

Effective Annual interest Rate (EAR หรืออัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี) เป็นคำอีกคำหนึ่งที่อาจจะนำมาใช้แทน APY ใน TradFi แพลตฟอร์มจะใช้ APY กับบัญชีออมทรัพย์, เงินฝาก, กองทุนตลาดเงิน, และบัญชีแบบจ่ายดอกเบี้ยอื่นๆ

APY คำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนจริงเนื่องจากมันใช้ดอกเบี้ยทบต้น การทบต้นจะช่วยให้การลงทุนได้รับดอกเบี้ยเมื่อเวลาผ่านไป ทำให้ APY เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการคำนวณผลตอบแทนที่แท้จริงของการลงทุน อย่างไรก็ตาม APY นั้นอาจจะไม่รวมค่าธรรมเนียม

APY คำนวณอย่างไร?

แพลตฟอร์ม Crypto ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้จากดอกเบี้ยอาจจะให้ดอกเบี้ยทบต้นเป็นรายวัน, รายเดือน, รายไตรมาส, รายครึ่งปี, หรือรายปี แพลตฟอร์มที่คิดดอกเบี้ยทบต้นบ่อยขึ้น — เช่น รายวัน — จะช่วยให้นักลงทุนได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น

คุณสามารถคำนวณ APY ได้โดยใช้สูตรนี้:

APY = ((1 + r/n) ^ n) – 1 โดยที่

r = อัตราดอกเบี้ยรายปี

n = จำนวนงวดการทบต้นต่อปี

นี่คือหน้าตาของความถี่ของการทบต้นเมื่อเทียบกับจำนวนงวดทบต้น:

ลองนึกภาพว่าคุณต้องการลงทุน 1,000 ดอลลาร์ใน Ether (ETH) บนแพลตฟอร์มการ Staking ที่มีอัตราดอกเบี้ย 11% ต่อปี, ทบต้นเป็นรายเดือน, นี่คือผลลัพธ์ของ APY:

APY = ((1 + (11%/12)) ^ 12) – 1

APY = 11.57% หมายถึงดอกเบี้ยรายปี 11% ทบต้นทุกเดือนจะให้ APY 11.57% ดังนั้น เงิน 1,000 ดอลลาร์ ใน 1 ปีจะกลายเป็น 1,122.04 ดอลลาร์ หากใช้ APY ดังกล่าวในช่วงเวลาที่กำหนด

รูปแบบของ APY

เช่นเดียวกับ APR APY นั้นสามารถมีอัตราแบบคงที่และผันแปรได้ APY ที่คงที่จะยังคงเหมือนเดิมตลอดระยะเวลาการลงทุน ในขณะที่ APY แบบผันแปรจะไม่อยู่ที่อัตราเดิมตลอดระยะเวลาในการลงทุน แต่อาจจะผันผวนตามสภาวะตลาดและปัจจัยอื่นๆ ที่โปรโตคอลหรือกระดานเทรด Crypto จะนำมาพิจารณา

APR vs. APY: ตัวใดที่คุณควรนำมาพิจารณา?

APR

ข้อแตกต่างที่สำคัญระหว่าง APR และ APY คือแบบแรกนั้นใช้ดอกเบี้ยแบบง่ายในการคำนวน ในขณะที่แบบหลังนั้นใช้แบบดอกเบี้ยทบต้น เพราะฉะนั้น นักลงทุน Crypto จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับ APY เนื่องจากมันเป็นการวัดผลตอบแทนที่แม่นยำกว่า APR

ความถี่ของการทบต้นยังเป็นเกณฑ์สำคัญที่ต้องพิจารณา เนื่องจากมันจะเป็นตัวกำหนดปริมาณของผลตอบแทน

นอกเหนือจากการเปรียบเทียบ APR กับ APY แล้ว นักลงทุนควรตรวจสอบปัจจัยเหล่านี้ด้วย:

  • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง: ให้พิจารณาค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมบนเครือข่ายและค่าใช้จ่ายในการถอนของกระดานเทรดด้วย
  • ประเภทของ APR และ APY: APR และ APY สามารถคงที่หรือผันแปรได้ ดังนั้น ทำให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจประเภทของ APR หรือ APY ที่มีให้ก่อนที่จะทำการกู้เงินหรือลงทุนเงินของคุณ
  • ประสิทธิภาพปัจจุบันของสินทรัพย์ดิจิทัลและแนวโน้มในอนาคต: APY และ APR ที่น่าดึงดูดใจจากแพลตฟอร์มที่มีสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีมูลค่าย่ำแย่นั้นไม่คุ้มค่า การ Stake เหรียญกับแพลตฟอร์มมีไม่รู้ว่าจะมีอนาคตหรือไม่ก็ถือเป็นความเสี่ยงเช่นกัน หากราคาของพวกมันลดลง การลงทุนของคุณก็จะสูญเสียมูลค่าไปเช่นกัน และการวัดค่า APY หรือ APR ก็จะไม่ถูกต้อง
  • ชื่อเสียงและขนาดของแพลตฟอร์ม: แพลตฟอร์ม DeFi และ CeFi ขนาดใหญ่ที่มีความมั่นคงน่าจะมีสภาพคล่องที่ดีกว่าแพลตฟอร์มขนาดเล็ก แต่มันก็ไม่ใช่กฏที่ตายตัวเสมอไป อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาปัจจัยนี้ก่อนที่จะยอมให้อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจากสถานประกอบการขนาดเล็กล่อใจคุณ

APR vs. APY: สรุปส่งท้าย

ถึงแม้ว่าโดยทั่วไปแล้ว APY จะเป็นหลักเกณฑ์ที่ดีกว่าสำหรับการตรวจสอบผลตอบแทนจากการลงทุน แต่แพลตฟอร์ม Crypto ที่ให้รางวัล Staking หรือให้ดอกเบี้ยบางแห่งก็มักจะเสนอเป็น APR แทน เรื่องนี้อาจจะทำให้คุณผิดหวังและทำให้มันเป็นเรื่องยากในการเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยระหว่างผู้ให้บริการรายต่างๆ

บางคนอาจจะเลือกแพลตฟอร์มที่เสนอ APY ให้มากกว่าแพลตฟอร์มอื่นที่เสนอ APR แต่มันก็ไม่ได้ตรงไปตรงมาขนาดนั้น APY ที่สูงกว่าไม่จำเป็นว่ามันจะสร้างดอกเบี้ยได้มากกว่า APR ที่ต่ำกว่าเสมอไป จากปัจจัยข้างต้น หากต้องการเปรียบเทียบที่แม่นยำยิ่งขึ้น ให้แปลง APR และ APY โดยใช้เครื่องมือออนไลน์หากคุณทราบเรื่องความถี่ในการทบต้น

ยิ่งไปกว่านั้น ให้เปรียบเทียบเฉพาะ APY ที่มีระยะเวลาทบต้นเหมือนกันเท่านั้น นั่นเป็นเพราะว่า APY ที่คิดดอกเบี้ยทบต้นแบบรายเดือนนั้นไม่เหมือนกับที่ทบต้นแบบรายไตรมาส นี่จึงเป็นเคล็ดลับสำคัญอีกประการในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด สิ่งสำคัญอีกประการที่ต้องจำไว้คือรางวัลการ Staking โดยทั่วไปนั้นจะจ่ายเป็นสกุลเงินดิจิทัลแทนสกุลเงิน Fiat ซึ่งหมายความว่ารางวัลการ Staking ของคุณจะขึ้นอยู่กับความผันผวนของราคาสกุลเงินดิจิทัลนั้นๆ

คำถามที่พบบ่อย

APY และ APR ใน Crypto Staking คืออะไร?

APR หมายถึงอะไรใน Crypto?

APR และ APY บน Coinbase แตกต่างกันอย่างไร?

คุณสามารถรับ APY เป็น Crypto ได้หรือไม่?

ฉันจะคำนวณ APR Crypto ได้อย่างไร?

APY 5.00% หมายความว่าอย่างไร?

แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย | กรกฎาคม 2024
แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย | กรกฎาคม 2024
แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย | กรกฎาคม 2024

Trusted

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ Learn ให้ความสำคัญกับข้อมูลคุณภาพสูง เราอุทิศเวลาให้กับการแยกแยะ ค้นคว้า และสร้างเนื้อหาเพื่อการศึกษาซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้อ่าน เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานนี้และเพื่อสร้างเนื้อหาคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง พาร์ตเนอร์ของเราอาจตอบแทนเราด้วยค่าคอมมิชชั่นสำหรับการจัดวางตำแหน่งต่าง ๆ ในบทความของเรา อย่างไรก็ดี ค่าคอมมิชชั่นนี้ไม่มีผลต่อกระบวนการของเราในการสร้างเนื้อหาที่ไร้อคติ ตรงไปตรงมา และเป็นประโยชน์

Akhradet-Mornthong-Morn.jpg
Akradet Mornthong
อัครเดช หมอนทอง เป็น นักแปล/นักเขียนคอนเทนต์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน NFT Games, Metaverse, AI, Crypto และเทคโนโลยีใหม่ๆ เขาจบการศึกษาในสาขาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล และมีประสบการณ์ในการทำงานในวงการเกมมากกว่า 10 ปี เมื่อ NFT Games ได้กลายเป็นกระแสขึ้นมาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เขาก็ไม่พลาดที่จะก้าวเข้ามาในวงการนี้เพื่อศึกษาข้อมูลในเชิงลึกต่างๆ ของวงการ NFT รวมไปถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Blockchain และ Crypto อีกด้วย
READ FULL BIO
ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน