Bitcoin btc
$ usd

APR vs. APY ใน Crypto: ข้อแตกต่างที่สำคัญคืออะไร?

2 mins
โดย Alex Lielacher
9 ธันวาคม 2022, 05:00 GMT+0700
แปลแล้ว Akhradet Mornthong
9 ธันวาคม 2022, 05:00 GMT+0700

APR และ APY นั้นคืออัตราดอกเบี้ยใน 2 รูปแบบ ทั้ง 2 รูปแบบนี้เป็นการวัดผลตอบแทนที่สร้างโดยโปรโตคอล แพลตฟอร์มการให้ยืมสินทรัพย์ดิจิทัลแบบรวมศูนย์ และแพลตฟอร์มการลงทุน Crypto ในรูปแบบอื่นๆ

บางแพลตฟอร์มนั้นอาจจะใช้ APR ในขณะที่บางแพลตฟอร์มอาจจะคำนวณผลตอบแทนให้โดยใช้ APY แม้ว่ามันอาจจะฟังดูคล้ายกัน แต่อัตราดอกเบี้ยทั้ง 2 รูปแบบนี้ไม่ได้ให้ผลลัพธ์ที่เหมือนกัน บทความ APR vs. APY จะอธิบายถึงความแตกต่างระหว่างเกณฑ์ต่างๆ และวิธีการคำนวณผลตอบแทนการลงทุนอย่างถูกต้อง

💡 ต้องการทราบถึงกระดานเทรดที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงสุดหรือไม่? มาเข้าร่วม BeInCrypto Trading Community บน Telegram สิ: อ่านบทวิจารณ์เกี่ยวกับแพลตฟอร์ม Crypto & ดูบทฝึกสอนต่างๆ รับข้อมูลเชิงลึกจากนักเทรดและนักวิเคราะห์ระดับ PRO! เข้าร่วมเลยเดี๋ยวนี้

APR คืออะไร?

APR

APR (Annual Percentage Rate) คือผลตอบแทนประจำปีที่ผู้ให้กู้จะได้รับจากการให้ยืมสินทรัพย์ Crypto

หรือคุณอาจจะมองว่า APR เป็นดอกเบี้ยรายปีที่ผู้กู้จ่ายให้สำหรับเงินกู้ใดๆ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ดอกเบี้ยที่คุณจ่ายเพื่อกู้ยืมเงิน ตามนิยามของสำนักงานคุ้มครองทางการเงินของผู้บริโภคแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Consumer Financial Protection Bureau)

สถาบันการเงินแบบดั้งเดิมจะใช้ APR กับการจำนอง, บัตรเครดิต, สินเชื่อรถยนต์, และสินเชื่อประเภทอื่นๆ ภายในพื้นที่ Crypto นั้น APR ใช้กับการ Staking บัญชีออมทรัพย์ Crypto, และการให้ยืมและยืมด้วยสินทรัพย์ Crypto โดยทั่วไป APR นั้นใช้สำหรับสิ่งที่ทำให้ผู้คนต้องเสียเงิน แต่มันอาจจะปรากฏในผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้กับผู้คนได้ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ Crypto

ในขณะที่ APR นั้นเป็นอัตรารายปี ผู้กู้มักจะชำระเงินกู้เป็นรายเดือนหรือบ่อยกว่านั้น ซึ่งขึ้นอยู่กับกำหนดการชำระเงิน นอกจากนี้ เนื่องจากมันเป็นอัตรารายปี APR จะถูกคิดตามสัดส่วน — ที่ปรับแต่ง — สำหรับระยะเวลาที่สั้นกว่า ดังนั้น APR 3% สำหรับเงินกู้ 6 เดือนหมายความว่าเงินกู้นั้นจะมาพร้อมกับการคิดอัตราดอกเบี้ย 1.5% เท่านั้น

APR คำนวณอย่างไร?

APR คำนวณโดยใช้ดอกเบี้ยอย่างง่าย แต่อาจจะรวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมเพิ่มเติมด้วย นั่นหมายความว่าคุณอาจจะต้องคำนวณ APR เพื่อให้ได้ค่าใช้จ่ายของเงินกู้รายปีที่แท้จริง

สูตร APR จะเป็นดังนี้:

APR = ((ดอกเบี้ย + ค่าธรรมเนียม/จำนวนเงินกู้) / จำนวนวันที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้)) x 365 วัน หรือ 1 ปี x 100

ตอนนี้ สมมติว่าคุณต้องการยืม USDT มูลค่า 10,000 ดอลลาร์จากโปรโตคอลการให้ยืมเป็นเวลา 2 ปี และอัตราดอกเบี้ยต่อปีคือ 5% ค่าธรรมเนียมสำหรับธุรกรรมนี้คือ 30 ดอลลาร์

ในการคำนวณ APR ก่อนอื่น ให้คำนวณดอกเบี้ยโดยใช้สูตรดอกเบี้ยอย่างง่าย

ดอกเบี้ยอย่างง่ายที่ได้รับ = (P x I x T) โดยที่:

P = จำนวนเงินต้น

I = อัตราดอกเบี้ยรายปี

T = ช่วงเวลา

แทนค่าด้วยตัวเลขตัวอย่างด้านบนของเรา

P = 10,000 ดอลลาร์

I = 5%

T = 2 ปี

ดังนั้น ดอกเบี้ยอย่างง่ายที่ได้รับ = 10,000 x 0.05 x 2

ดอกเบี้ยอย่างง่ายที่ได้รับ = 1,000 ดอลลาร์

เมื่อได้ดอกเบี้ยแล้ว คุณสามารถทำการคำนวณ APR ได้ดังต่อไปนี้:

APR = ((1,000 + 30)) / 10,000) / 2)) x 1 x 100

APR = 5.15%

จากการคำนวณนี้ อัตราดอกเบี้ยรายปีอาจอยู่ที่ 5% แต่ต้นทุนจริงคือ 5.15% เมื่อคุณคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากดอกเบี้ย ในทำนองเดียวกัน การคำนวณรางวัลการ Staking ของคุณตาม APR อาจจะไม่ได้ให้ตัวเลขที่แม่นยำของสิ่งที่คุณจะได้รับ ทำไมหน่ะหรือ? ก็เพราะว่าจากปัจจัยต่างๆ เช่น ค่าคอมมิชชั่นสำหรับผู้ตรวจสอบ, อัตราส่วนโทเค็นที่ถูกผูกมัด, ความเร็วในการขุดบล็อก, และอัตราเงินเฟ้อของโทเค็นนั้นอาจจะส่งผลต่อรางวัลการ Staking ขั้นสุดท้ายได้

ประเภทของ APR

APR สามารถเป็นแบบคงที่หรือผันแปรก็ได้ APR คงที่จะไม่เปลี่ยนแปลง ในทางกลับกัน APR แบบผันแปรสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและปัจจัยอื่นๆ ที่แพลตฟอร์มการให้กู้ยืมอาจจะตัดสินใจพิจารณา ด้วยเหตุนี้ ผู้กู้จึงมีแนวโน้มที่จะต้องจ่ายดอกเบี้ยกับ APR แบบผันแปรมากกว่าแบบคงที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสภาวะของตลาดมีความผันผวน

APY คืออะไร?

APR

APY (Annual Percentage Yield) คืออัตราผลตอบแทนจริงที่คุณจะได้รับจากการลงทุน โดย APY จะคำนึงถึงผลกระทบของดอกเบี้ยทบต้น

ในขณะที่ APR จะคำนวณโดยใช้ดอกเบี้ยอย่างง่าย Annual Percentage Yield (APY) จะใช้ดอกเบี้ยทบต้น นั่นหมายความว่าเมื่อใช้ APY แพลตฟอร์มจะคำนวณดอกเบี้ยจากจำนวนเงินต้นและดอกเบี้ยสะสม โดยทั่วไปแล้ว APY จะใช้สำหรับสิ่งที่สร้างรายได้ให้กับผู้คน ในพื้นที่ Crypto มันจะเกี่ยวข้องกับการ Staking, Yield Farming, และบัญชีออมทรัพย์ Crypto

Effective Annual interest Rate (EAR หรืออัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี) เป็นคำอีกคำหนึ่งที่อาจจะนำมาใช้แทน APY ใน TradFi แพลตฟอร์มจะใช้ APY กับบัญชีออมทรัพย์, เงินฝาก, กองทุนตลาดเงิน, และบัญชีแบบจ่ายดอกเบี้ยอื่นๆ

APY คำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนจริงเนื่องจากมันใช้ดอกเบี้ยทบต้น การทบต้นจะช่วยให้การลงทุนได้รับดอกเบี้ยเมื่อเวลาผ่านไป ทำให้ APY เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการคำนวณผลตอบแทนที่แท้จริงของการลงทุน อย่างไรก็ตาม APY นั้นอาจจะไม่รวมค่าธรรมเนียม

APY คำนวณอย่างไร?

แพลตฟอร์ม Crypto ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้จากดอกเบี้ยอาจจะให้ดอกเบี้ยทบต้นเป็นรายวัน, รายเดือน, รายไตรมาส, รายครึ่งปี, หรือรายปี แพลตฟอร์มที่คิดดอกเบี้ยทบต้นบ่อยขึ้น — เช่น รายวัน — จะช่วยให้นักลงทุนได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น

คุณสามารถคำนวณ APY ได้โดยใช้สูตรนี้:

APY = ((1 + r/n) ^ n) – 1 โดยที่

r = อัตราดอกเบี้ยรายปี

n = จำนวนงวดการทบต้นต่อปี

นี่คือหน้าตาของความถี่ของการทบต้นเมื่อเทียบกับจำนวนงวดทบต้น:

ลองนึกภาพว่าคุณต้องการลงทุน 1,000 ดอลลาร์ใน Ether (ETH) บนแพลตฟอร์มการ Staking ที่มีอัตราดอกเบี้ย 11% ต่อปี, ทบต้นเป็นรายเดือน, นี่คือผลลัพธ์ของ APY:

APY = ((1 + (11%/12)) ^ 12) – 1

APY = 11.57% หมายถึงดอกเบี้ยรายปี 11% ทบต้นทุกเดือนจะให้ APY 11.57% ดังนั้น เงิน 1,000 ดอลลาร์ ใน 1 ปีจะกลายเป็น 1,122.04 ดอลลาร์ หากใช้ APY ดังกล่าวในช่วงเวลาที่กำหนด

รูปแบบของ APY

เช่นเดียวกับ APR APY นั้นสามารถมีอัตราแบบคงที่และผันแปรได้ APY ที่คงที่จะยังคงเหมือนเดิมตลอดระยะเวลาการลงทุน ในขณะที่ APY แบบผันแปรจะไม่อยู่ที่อัตราเดิมตลอดระยะเวลาในการลงทุน แต่อาจจะผันผวนตามสภาวะตลาดและปัจจัยอื่นๆ ที่โปรโตคอลหรือกระดานเทรด Crypto จะนำมาพิจารณา

APR vs. APY: ตัวใดที่คุณควรนำมาพิจารณา?

APR

ข้อแตกต่างที่สำคัญระหว่าง APR และ APY คือแบบแรกนั้นใช้ดอกเบี้ยแบบง่ายในการคำนวน ในขณะที่แบบหลังนั้นใช้แบบดอกเบี้ยทบต้น เพราะฉะนั้น นักลงทุน Crypto จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับ APY เนื่องจากมันเป็นการวัดผลตอบแทนที่แม่นยำกว่า APR

ความถี่ของการทบต้นยังเป็นเกณฑ์สำคัญที่ต้องพิจารณา เนื่องจากมันจะเป็นตัวกำหนดปริมาณของผลตอบแทน

นอกเหนือจากการเปรียบเทียบ APR กับ APY แล้ว นักลงทุนควรตรวจสอบปัจจัยเหล่านี้ด้วย:

  • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง: ให้พิจารณาค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมบนเครือข่ายและค่าใช้จ่ายในการถอนของกระดานเทรดด้วย
  • ประเภทของ APR และ APY: APR และ APY สามารถคงที่หรือผันแปรได้ ดังนั้น ทำให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจประเภทของ APR หรือ APY ที่มีให้ก่อนที่จะทำการกู้เงินหรือลงทุนเงินของคุณ
  • ประสิทธิภาพปัจจุบันของสินทรัพย์ดิจิทัลและแนวโน้มในอนาคต: APY และ APR ที่น่าดึงดูดใจจากแพลตฟอร์มที่มีสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีมูลค่าย่ำแย่นั้นไม่คุ้มค่า การ Stake เหรียญกับแพลตฟอร์มมีไม่รู้ว่าจะมีอนาคตหรือไม่ก็ถือเป็นความเสี่ยงเช่นกัน หากราคาของพวกมันลดลง การลงทุนของคุณก็จะสูญเสียมูลค่าไปเช่นกัน และการวัดค่า APY หรือ APR ก็จะไม่ถูกต้อง
  • ชื่อเสียงและขนาดของแพลตฟอร์ม: แพลตฟอร์ม DeFi และ CeFi ขนาดใหญ่ที่มีความมั่นคงน่าจะมีสภาพคล่องที่ดีกว่าแพลตฟอร์มขนาดเล็ก แต่มันก็ไม่ใช่กฏที่ตายตัวเสมอไป อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาปัจจัยนี้ก่อนที่จะยอมให้อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจากสถานประกอบการขนาดเล็กล่อใจคุณ

APR vs. APY: สรุปส่งท้าย

ถึงแม้ว่าโดยทั่วไปแล้ว APY จะเป็นหลักเกณฑ์ที่ดีกว่าสำหรับการตรวจสอบผลตอบแทนจากการลงทุน แต่แพลตฟอร์ม Crypto ที่ให้รางวัล Staking หรือให้ดอกเบี้ยบางแห่งก็มักจะเสนอเป็น APR แทน เรื่องนี้อาจจะทำให้คุณผิดหวังและทำให้มันเป็นเรื่องยากในการเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยระหว่างผู้ให้บริการรายต่างๆ

บางคนอาจจะเลือกแพลตฟอร์มที่เสนอ APY ให้มากกว่าแพลตฟอร์มอื่นที่เสนอ APR แต่มันก็ไม่ได้ตรงไปตรงมาขนาดนั้น APY ที่สูงกว่าไม่จำเป็นว่ามันจะสร้างดอกเบี้ยได้มากกว่า APR ที่ต่ำกว่าเสมอไป จากปัจจัยข้างต้น หากต้องการเปรียบเทียบที่แม่นยำยิ่งขึ้น ให้แปลง APR และ APY โดยใช้เครื่องมือออนไลน์หากคุณทราบเรื่องความถี่ในการทบต้น

ยิ่งไปกว่านั้น ให้เปรียบเทียบเฉพาะ APY ที่มีระยะเวลาทบต้นเหมือนกันเท่านั้น นั่นเป็นเพราะว่า APY ที่คิดดอกเบี้ยทบต้นแบบรายเดือนนั้นไม่เหมือนกับที่ทบต้นแบบรายไตรมาส นี่จึงเป็นเคล็ดลับสำคัญอีกประการในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด สิ่งสำคัญอีกประการที่ต้องจำไว้คือรางวัลการ Staking โดยทั่วไปนั้นจะจ่ายเป็นสกุลเงินดิจิทัลแทนสกุลเงิน Fiat ซึ่งหมายความว่ารางวัลการ Staking ของคุณจะขึ้นอยู่กับความผันผวนของราคาสกุลเงินดิจิทัลนั้นๆ

คำถามที่พบบ่อย

APY และ APR ใน Crypto Staking คืออะไร?

Stakers (ผู้ทำการ Stake) นั้นจะใช้ APY และ APR เพื่อคำนวณรางวัลที่พวกเขาจะได้รับจากการล็อกสินทรัพย์ Crypto เอาไว้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ทั้ง 2 วิธีไม่ได้ให้ผลลัพธ์ที่เหมือนกัน

APY ใช้ดอกเบี้ยทบต้น ในขณะที่ APR ใช้ดอกเบี้ยอย่างง่าย นั่นหมายถึง APY ใช้ปัจจัยของดอกเบี้ยที่ได้รับจากบวกกับจำนวนเงินต้น ในทางตรงกันข้าม APR จะพิจารณาเฉพาะดอกเบี้ยที่ได้รับจากเงินต้นเท่านั้น ดังนั้น Stakers ควรจะได้รับข้อมูลของผลตอบแทนจาก APY แม่นยำกว่าจาก APR

APR หมายถึงอะไรใน Crypto?

Annual Percentage Rate (APR) คือค่าใช้จ่ายที่ผู้กู้จ่ายเพื่อรับเงินกู้ จากมุมมองของผู้ให้กู้ APR คือผลตอบแทนที่ได้รับจากการให้ยืมสินทรัพย์ดิจิทัลของพวกเขา

แพลตฟอร์มต่างๆ อาจจะใช้ APR เพื่อระบุอัตราผลตอบแทนสำหรับการ Staking, Yield Farming, และการออมเงินดิจิทัลในช่วงเวลาที่กำหนด APR นั้นใช้ดอกเบี้ยอย่างง่ายในการคำนวณผลตอบแทน

APR และ APY บน Coinbase แตกต่างกันอย่างไร?

โดยทั่วไป Coinbase จะกำหนดอัตราดอกเบี้ยเป็น APY ซึ่งหมายความว่านักลงทุนจะได้รับภาพรวมของดอกเบี้ยที่ได้รับจากดอกเบี้ยและเงินต้น APYs บน Coinbase อาจจะคงที่หรือผันแปรได้ APY แบบคงที่ยังคงเหมือนเดิมตลอดระยะเวลาการลงทุน แต่ APY แบบผันแปรจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะตลาด

คุณสามารถรับ APY เป็น Crypto ได้หรือไม่?

คุณสามารถรับ APY เป็น Crypto ได้

แพลตฟอร์มต่างๆ จะให้ผลตอบแทน APY สำหรับการ Staking, Yield Farming, การออมเงินดิจิทัล และผลิตภัณฑ์การลงทุนอื่นๆ APY ช่วยให้นักลงทุนสามารถประเมินผลตอบแทนของดอกเบี้ยที่ได้รับจากดอกเบี้ยและจำนวนเงินลงทุนเริ่มต้น แพลตฟอร์มที่แตกต่างกันจะมีความถี่ของดอกเบี้ยทบต้นที่แตกต่างกัน

ฉันจะคำนวณ APR Crypto ได้อย่างไร?

สูตรการคำนวณ APR ใน Crypto นั้นเหมือนกับที่สถาบันการเงินแบบดั้งเดิมใช้ในการเงินแบบดั้งเดิม (TradFi) ดังนั้น APR = ((ดอกเบี้ย + ค่าธรรมเนียม / จำนวนเงินกู้) / จำนวนวันในระยะเวลาเงินกู้)) x 365 วัน หรือ 1 ปี x 100

กล่าวอีกนัยหนึ่งคือบวกดอกเบี้ย, บวกค่าธรรมเนียม, แล้วหารด้วยจำนวนเงินกู้หรือเงินลงทุน จากนั้น หารผลลัพธ์ด้วยจำนวนวันในระยะเวลาเงินกู้/การลงทุน แล้วคูณด้วย 365 วันหรือ 1 ปี สุดท้าย คูณผลลัพธ์ด้วย 100 เพื่อรับ APR

APY 5.00% หมายความว่าอย่างไร?

หากคุณได้รับ APY 5% ทบต้นต่อปีจากการลงทุน 1,000 ดอลลาร์ และระยะเวลาการลงทุนคือ 4 ปี คุณจะได้รับดอกเบี้ย 215.51 ดอลลาร์ ทำให้การลงทุนทั้งหมดของคุณเป็นเงิน 1,215.51 ดอลลาร์

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ Learn ให้ความสำคัญกับข้อมูลคุณภาพสูง เราอุทิศเวลาให้กับการแยกแยะ ค้นคว้า และสร้างเนื้อหาเพื่อการศึกษาซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้อ่าน เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานนี้และเพื่อสร้างเนื้อหาคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง พาร์ตเนอร์ของเราอาจตอบแทนเราด้วยค่าคอมมิชชั่นสำหรับการจัดวางตำแหน่งต่าง ๆ ในบทความของเรา อย่างไรก็ดี ค่าคอมมิชชั่นนี้ไม่มีผลต่อกระบวนการของเราในการสร้างเนื้อหาที่ไร้อคติ ตรงไปตรงมา และเป็นประโยชน์

ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน