Bitcoin btc
$ usd

กลต. ลงโทษ ‘เอกลาภ’ ผู้เป็น CEO Zipmex

4 mins
4 พฤษภาคม 2023, 12:00 GMT+0700
อัพเดทโดย Nonthachai Sukkankosol
4 พฤษภาคม 2023, 12:00 GMT+0700
สรุปย่อ
  • ก.ล.ต. ปรับ CEO ของ Zipmex
  • กรณีที่หนึ่ง กระทำผิดมาตรา 94 พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัล รวม 7 กรณี คิดเป็นค่าปรับรวม 5,821,000 บาท
  • กรณีที่สอง กระทำผิดมาตรา 30, 31 พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัลอีก 6 กรณี คิดเป็นค่าปรับรวม 5,156,000 บาท

คณะกรรมการเปรียบเทียบ ก.ล.ต. ลงโทษปรับ “เอกลาภ ผู้เป็น CEO ของ Zipmex” ซึ่งกระทำผิด พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลรวม 13 กรณี ทำให้ต้องจ่ายค่าปรับรวมกว่า 10.9 ล้านบาท

วันที่ 24 เมษายน 2566 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รายงานว่าได้มีการปรับนายเอกลาภ ยิ้มวิไล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (Zipmex) รวม 13 กรณี เป็นเงินค่าปรับรวม 10,977,000 บาท โดยแบ่งเป็น การเปรียบเทียบปรับ นายเอกลาภ กระทำผิดมาตรา 94 พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัล รวม 7 กรณี คิดเป็นค่าปรับรวม 5,821,000 บาท รายละเอียดพอสังเขป ดังต่อไปนี้

1. Zipmex จัดเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าในโครงการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อรับผลตอบแทนในประเทศไทย ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด ถูกคำสั่งเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 370,000 บาท

2. Zipmex ประกอบกิจการอื่นนอกเหนือจากการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โดยไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยชักชวนลูกค้าของตนไปใช้บริการโครงการ ZipUp+ ของ Zipmex Pte. Ltd. โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนจากค่าธรรมเนียม ถูกคำสั่งเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 670,000 บาท

3.Zipmex ไม่จัดโครงสร้างการบริหารจัดการและระบบงาน รวมทั้งไม่จัดให้มีบุคลากรในจำนวนที่เพียงพอ ถูกคำสั่งเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 980,000 บาท

4. Zipmex ไม่รายงานสรุปการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจประจำปี 2565 ภายในกำหนดระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ ถูกคำสั่งเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 681,000 บาท

5. Zipmex ไม่จัดให้มีนโยบาย มาตรการ และวิธีปฏิบัติในการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ถูกคำสั่งเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 2,130,000 บาท

6. Zipmex ซึ่งมีหน้าที่ต้องรายงานผลการการทดสอบการเจาะระบบ (penetration test) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2565 รายงานผลการทดสอบ penetration test เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 จึงเป็นการรายงานผลล่าช้าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด ถูกคำสั่งเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 325,000 บาท

7. Zipmex เปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการหรือตัดสินใจลงทุนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด ถูกคำสั่งเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 665,000 บาท

นอกจากนี้ ทางบริษัทยังได้กระทำผิดมาตรา 30, 31 พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัลอีก 6 กรณี คิดเป็นค่าปรับรวม 5,156,000 บาท รายละเอียดพอสังเขป ดังนี้

1.Zipmex จัดเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า โดยไม่ได้แยกทรัพย์สินที่อยู่ในการดูแลรักษาไว้ในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์สินของลูกค้าโดยปราศจากเหตุสงสัย และอาจมีการนำสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใด ถูกคำสั่งเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 370,000 บาท

2. Zipmex ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ประกอบกิจการอื่นนอกเหนือจากการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ถูกคำสั่งเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 670,000 บาท

3. Zipmex ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ไม่จัดโครงสร้างการบริหารจัดการและระบบงาน รวมทั้งไม่จัดให้มีบุคลากรในจำนวนที่เพียงพอตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนดถูกคำสั่งเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 980,000 บาท

4.Zipmex ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ไม่รายงานสรุปการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจประจำปี 2565 ภายในกำหนดระยะเวลา ถูกคำสั่งเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 681,000 บาท

5.ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 Zipmex ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ไม่จัดให้มีนโยบาย มาตรการ และวิธีปฏิบัติในการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้อง ถูกคำสั่งเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 2,130,000 บาท

6. Zipmex ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิกัล มีหน้าที่ต้องรายงานผลการการทดสอบการเจาะระบบ (penetrationtest) แต่ ZIpmex รายงานผลการทดสอบ penetration test เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 จึงเป็นการรายงานผลล่าช้าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด ถูกคำสั่งเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 325,000 บาท

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน