บริษัท BeIn News Academy Ltd. จดทะเบียนในฮ่องกง ด้วยหมายเลขจดทะเบียนบริษัท: 1332369 และที่อยู่จดทะเบียน: Suite 1701 – 02A, 17/F., 625 King’s Road, North Point, Hong Kong

พอร์ทัลข่าว
พอร์ทัลข่าวที่ดำเนินการโดยบริษัทและสามารถเข้าดูได้ที่ https://beincrypto.com/

BeInCrypto
ชื่อรวมที่สามารถอ้างถึงบริษัทหรือพอร์ทัลข่าวอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างได้

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับล่าสุดของบริษัท

ผู้เข้าชม
บุคคลที่กำลังเข้าชมพอร์ทัลข่าว

แนวทางปฏิบัติ
แนวทางปฏิบัติทางกฎหมายที่ใช้บังคับกับบริษัทตามมูลค่าของเขตอำนาจศาลของบริษัทหรือตามมูลค่าของการมีผลใช้บังคับตามกฎหมาย

เนื้อหา
เนื้อหาหมายถึงข้อมูลหรือเนื้อหาทั้งหมดที่แสดง ใช้ หรือส่งบนพอร์ทัลข่าวหรือทางอีเมลผ่านบริการสมัครสมาชิก

การยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้เข้าชม

นโยบายนี้มีขึ้นเพื่อการใช้งานโดยผู้เข้าชมของ BeInCrypto

BeInCrypto เป็นตัวแทนของพอร์ทัลข่าวที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เข้าชมได้รับรายงานข่าวอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับตลาดสกุลเงินดิจิทัลและอุตสาหกรรมบล็อกเชน

บริษัทได้กำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ตามกฎหมายที่บังคับใช้และแนวทางที่เกี่ยวข้องตลอดจนนโยบายภายใน

โดยการเข้าชม การอ่าน และ/หรือใช้งานพอร์ทัลข่าวสารต่อไป แสดงว่าผู้เข้าชมยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีอยู่ในที่นี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นข้อตกลงระหว่างผู้เข้าชมและบริษัท และควบคุมการใช้งานโดยผู้เข้าชมชมพอร์ทัลข่าวสาร

หากผู้เข้าชมไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ เขาหรือเธอควรออกและหยุดใช้บริการของพอร์ทัลข่าวสารทันที

เนื้อหาและลิขสิทธิ์

เนื้อหาทั้งหมดที่อยู่ในพอร์ทัลข่าวเป็นทรัพย์สินของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวและได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้เข้าชมสามารถใช้เนื้อหาเพื่อการใช้งานส่วนตัวและไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น และผู้เข้าชมไม่สามารถแจกจ่ายซ้ำไปยังฝ่ายอื่นๆโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากบริษัท

คำขอใช้เนื้อหาในลักษณะอื่นนอกเหนือจากที่อนุญาตในที่นี้จะต้องส่งไปที่ – [email protected] – เพื่อการพิจารณาและอนุมัติล่วงหน้า

วงเงินจำกัดความรับผิด

บริการและข้อมูลที่มีอยู่ในพอร์ทัลข่าวมีให้ “ตามที่เป็น” “ตามที่เกิดขึ้น” และ “ตามที่มี” อย่างเคร่งครัด

บริษัทไม่ได้ให้การรับประกันใดๆ (ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย) เกี่ยวกับข้อมูลที่ให้ไว้ในพอร์ทัลข่าวสาร บริษัทขอปฏิเสธการรับประกันโดยนัยใดๆโดยชัดแจ้ง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันชื่อ การไม่ละเมิด ความสามารถในการซื้อขาย หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ
บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆที่อาจเกิดจากการสกัดกั้นโดยบุคคลที่สามของข้อมูลใดๆที่มีให้คุณผ่านทางพอร์ทัลข่าว

บริษัทหรือบริษัทในเครือ กรรมการ เจ้าหน้าที่หรือพนักงาน และผู้ให้บริการเนื้อหา ซอฟต์แวร์ และ/หรือเทคโนโลยีที่เป็นบุคคลภายนอก จะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบใดๆ สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้เข้าชม ในกรณีของความล้มเหลวหรือการหยุดชะงักของพอร์ทัลข่าวหรือเป็นผลมาจากการกระทำหรือการละเว้นของบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการทำพอร์ทัลข่าว ข้อมูลที่อยู่ในนั้นหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำเสนอโดยผู้เข้าชมหรือจากใดๆ สาเหตุอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึง การไม่สามารถเข้าถึง หรือใช้ข้อมูลใดๆในพอร์ทัลข่าวสารหรือเนื้อหาที่อยู่ในนั้น

ไม่ว่าในกรณีใดๆ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อผู้เข้าชม ไม่ว่าจะในสัญญาหรือการละเมิด สำหรับความเสียหายโดยตรง พิเศษ โดยอ้อม เป็นผลสืบเนื่องหรือโดยบังเอิญหรือความเสียหายอื่นๆใดๆ แม้ว่า BeInCrypto หรือฝ่ายอื่นๆดังกล่าวจะได้รับคำแนะนำจาก ความเป็นไปได้ของมัน การจำกัดความรับผิดนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการส่งไวรัสที่อาจติดอุปกรณ์ของผู้ใช้ ความล้มเหลวของอุปกรณ์ทางกลหรืออิเล็กทรอนิกส์หรือสายสื่อสาร โทรศัพท์หรือปัญหาการเชื่อมต่อระหว่างกัน (เช่น คุณไม่สามารถเข้าถึงผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ) การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การโจรกรรม ข้อผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงาน การนัดหยุดงาน หรือปัญหาด้านแรงงานอื่นๆหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ

บริษัทไม่รับประกันการเข้าถึงแพลตฟอร์มข่าวสารอย่างต่อเนื่อง โดยไม่หยุดชะงักหรือปลอดภัย

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ความคิดเห็นและบทความที่ตีพิมพ์ในพอร์ทัลข่าวเป็นผลิตภัณฑ์ของผู้เขียนและอาจมีอคติและเรื่องส่วนตัว และด้วยเหตุนี้บริษัทจึงไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่อยู่ในนั้นได้

ข้อมูล บทความ และความคิดเห็นที่มีอยู่ในพอร์ทัลข่าวไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการเงินหรือสิ่งจูงใจในการลงทุนไม่ว่าด้วยวิธีใด ไม่มีสิ่งใดที่เผยแพร่โดยบริษัทที่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน และไม่ควรอาศัยข้อมูลหรือข้อมูลที่เผยแพร่บนพอร์ทัลข่าวสำหรับกิจกรรมการลงทุนใดๆ

บริษัทและพนักงานแนะนำเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าชมแต่ละรายทำการวิจัยอิสระของตนเองและ/หรือพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมก่อนทำการตัดสินใจทางการเงินใดๆ

การร้องเรียน

บริษัทเคารพงานสร้างสรรค์และสิทธิ์ในทรัพย์สินของผู้อื่น และปฏิบัติตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์อย่างเคร่งครัด หากคุณเชื่อว่ามีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา/ลิขสิทธิ์เกิดขึ้น – โปรดติดต่อเราทันทีพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับการละเมิด ([email protected]) รายละเอียดที่ควรรวมอยู่ในการร้องเรียนของคุณคือ:

รายละเอียดเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา
การระบุทรัพย์สินที่เป็นปัญหาอย่างเหมาะสม
รายละเอียดการติดต่อของผู้ร้องเรียน

บริษัทจะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนภายในเวลาที่เหมาะสม – โดยมีเงื่อนไขว่าผู้มาเยี่ยมจะทำการร้องเรียนด้วยความสุจริตใจ

การตรวจสอบและทบทวน

บริษัทจะตรวจสอบความมีประสิทธิผลของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นประจำ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณภาพของการดำเนินการตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้ และขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อบกพร่องใดๆตามความเหมาะสม

นอกจากนี้บริษัทจะทบทวนข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างน้อยปีละครั้ง บริษัทจะแจ้งให้ผู้เข้าชมทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยโพสต์เวอร์ชันที่ปรับปรุงแล้วในพอร์ทัลข่าวสาร การเปลี่ยนแปลงจะมีผลทันทีเมื่อมีการโพสต์เวอร์ชันที่อัปเดตบนพอร์ทัลข่าว เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น