1. คำจำกัดความ

 • บริษัท

  บริษัท บีอิน นิวส์ อคาเดมี่ จำกัด เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศฮ่องกง เลขทะเบียนนิติบุคคล 1332369 ที่อยู่ 1701 – 02A, 17/F. ถนน คิง 625, นอร์ธพ้อยท์, ประเทศฮ่องกง

 • ส่วนข่าวประจำวัน

  ส่วนข่าวประจำวันซึ่งจัดการโดยทางบริษัทและสามารถเข้าถึงได้จาก https://th.beincrypto.com/

 • BeInCrypto

  ชื่อร่วมซึ่งสามารถใช้กล่าวถึงได้ทั้งบริษัทและส่วนข่าวประจำวัน

 • ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

  เวอร์ชันล่าสุดของข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ BeInCrypto

 • ผู้เข้าเยี่ยมชม

  ผู้เข้าเยี่ยมชมส่วนข่าวประจำวันรายบุคคล

 • แนวทางปฏิบัติ

  หลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่ใช้กับบริษัท ซึ่งขึ้นอยู่กับอำนาจศาลของบริษัท หรืออ้างอิงจากความสามารถในการบังคับใช้กฎหมาย

 • เนื้อหา

  เนื้อหา หมายถึง ข้อมูลหรือเนื้อหาที่แสดง, ถูกใช้ หรือ สื่อสารอยู่ในส่วนของข่าวประจำวัน หรือ ผ่านอีเมลจากบริการข่าวสาร

2. การยอมรับข้อตกลงและเงื่อนใช้บริการ

นโยบายนี้มีผลต่อผู้เข้าชมเว็บไซต์ของ BeInCrypto ซึ่งมีเป้าหมายในการนำเสนอส่วนของข่าวประจำวันอย่างตรงไปตรงมาเรื่องตลาดคริปโตเคอเรนซี่และอุตสาหกรรมบล็อกเชน

บริษัทเผยแพร่ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานสอดคล้องกับกฏหมายและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

การเข้าใช้งานเว็บไซต์ แสดงว่าผู้เข้าชมยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีอยู่ในที่นี้

ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ถือเป็นข้อตกลงระหว่างผู้ใช้งานกับบริษัท

ถ้าผู้ใช้งานไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ ก็ควรหยุดใช้บริการเว็บไซต์เราโดยทันที

3. ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

เนื้อหา เอกสาร ข้อมูล และเนื้อหาอื่น ๆ ทั้งหมด เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ภายใต้การคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือกฎหมายสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ และชื่อทางการค้า

ผู้ใช้งานสามารถใช้เนื้อหาได้เฉพาะเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลและไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น และไม่สามารถแจกจ่ายต่อให้กับบุคคลอื่นใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากบริษัท

หากต้องการขอใช้เนื้อหาลักษณะอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ผู้ใช้งานต้องส่งคำขอไปที่ [email protected] เพื่อทำการพิจารณาและอนุมัติ

4. ขอบเขตความรับผิดชอบ

บริการและข้อมูลที่มีอยู่เว็บไซต์จะเผยแพร่อย่างเคร่งครัดบนหลักการ “ตามสภาพ” “ตามที่มีอยู่” และ “ถ้าหากมี”

บริษัทไม่ได้ให้การรับประกันใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์

บริษัทขอปฏิเสธการรับประกันเกี่ยวกับการรับประกันชื่อ การขาย หรือวัตถุประสงค์เฉพาะอื่นๆ

บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดจากการสกัดกั้นข้อมูลข่าสารโดยบุคคลที่สาม

บริษัทหรือบริษัทในเครือ , กรรมการ , เจ้าหน้าที่หรือพนักงาน และผู้ให้บริการซอฟต์แวร์หรือเทคโนโลยี จะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบใดๆ ต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่ผู้ใช้งานอาจได้รับ ในกรณีที่เกิดความล้มเหลวหรือการหยุดชะงักของเว็บไซต์ หรือเป็นผลมาจากการกระทำบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับกาจัดการเว็บไซต์ หรือข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นั้นหรือจากใดๆ สาเหตุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือ ข่าวสารหรือเนื้อหาที่อยู่ในนั้น

ไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะในสัญญาหรือการละเมิด ความเสียหายโดยตรง หรือทางอ้อม ผลที่ตามมา หรือความเสียหายโดยบังเอิญ หรือความเสียหายอื่นใดก็ตาม รวมไปถึงการแพร่ไวรัสที่อาจติดอุปกรณ์ของผู้ใช้ , ความล้มเหลวของอุปกรณ์หรืออิเล็กทรอนิกส์หรือสายสื่อสาร โทรศัพท์หรือปัญหาการเชื่อมต่ออื่นๆ (เช่น คุณไม่สามารถเข้าถึงผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ) การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต , การโจรกรรม , ข้อผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงาน หรือเหตุสุดวิสัยใดๆ

บริษัทไม่รับประกันว่าเว็บไซต์จะสามารถใช้งานหรือมีความปลอดภัยได้ตลอด

5. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

เนื้อหาที่ถูกเผยแพร่ในส่วนของข่าวประจำวัน เป็นผลงานของผู้เขียนและอยู่ภายใต้ความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน เหตุนี้บริษัทจึงไม่อาจรับประกันความถูกต้องตามข้อเท็จจริงของข้อมูล

เนื้อหาที่อยู่ในส่วนของข่าวประจำวัน ไม่ใช่การแนะนำทางการเงินหรือจูงใจให้ลงทุนใดๆ ไม่มีเนื้อหาที่เผยแพร่ใดๆ เป็นคำแนะนำการลงทุน และไม่ควรอ้างอิงข้อมูลใดๆ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์สำหรับการลงทุนใดๆ

บริษัทและพนักงานขอแนะนำให้ผู้ใช้งานทำการค้นคว้าหาข้อมูลด้านการลงทุนด้วยตัวเอง หรือพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนก่อนทำการตัดสินใจทางด้านการเงินใดๆ

6. การร้องเรียน

บริษัทเคารพลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา เครื่องหมายการค้า และกฏหมายลิขสิทธิ์

หากท่านเชื่อว่า มีการละเมิดสิทธิหรือกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญานี้ กรุณาติดต่ออย่างเร่งด่วนผ่าน [email protected]

โดยเนื้อหาการร้องเรียนควรมีรายละเอียดดังนี้:

 • รายละเอียดของเจ้าของทรัพย์ทางปัญญานั้น
 • ระบุทรัพย์สินทางปัญญาที่สงสัยว่ามีการละเมิด
 • ช่องทางติดต่อของผู้ร้องเรียน

บริษัทจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลเพื่อจะแก้ไขข้อร้องเรียนในเวลาที่เหมาะสม

7. การติดตามและทบทวนประสิทธิภาพของข้อกำหนด

บริษัทจะตรวจสอบประสิทธิภาพของข้อกำหนดนี้เป็นประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณภาพของการดำเนินการตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ในนโยบาย และในกรณีที่เหมาะสม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อบกพร่องใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นกับนโยบาย

นอกจากนี้ บริษัทจะทบทวนข้อกำหนดอย่างน้อยปีละครั้ง โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เข้าชมทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อข้อกำหนดนี้โดยการเผยแพร่ข้อกำหนดฉบับปรับปรุงบนเว็บไซต์ของบริษัท