Bitcoin btc
$ usd

ก.ล.ต. ออก กฎเกณฑ์ ICO Portal เพิ่มเติม

2 mins
อัพเดทโดย Nonthachai Sukkankosol

สรุปย่อ

  • 3 ประเด็นสำคัญสำหรับ กฏเกณฑ์ ICO Portal ใหม่
  • Token X โดย SCBX

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออก กฎเกณฑ์ ICO Portal เพิ่มเติมในการกำกับดูแล โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

ตามมติของคณะกรรมการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 การเสนอขายโทเคนดิจิทัล ต้องมีความชัดเจนและมีมาตรฐานที่เทียบเคียงกับที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisor)

กฎหลักฉบับแก้ไขนี้ได้มีการถกเถียงและเปิดตัวฟังความคิดเห็นจากสาธารณะแล้ว เมื่อเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2565 และประกาศร่างเมื่อเดือน ธันวาคม 2565 – มกราคม 2566

3 ประเด็นสำคัญสำหรับ กฎเกณฑ์ ICO Portal ใหม่

1.ห้าม ICO portal เป็นแพลตฟอร์มออก ICO เสนอขายให้กับผู้ออกโทเคนดิจิทัล ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น มีการถือหุ้นระหว่างกัน มีกรรมการ ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบสูงสุด หรือ พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและการจัดจำหน่ายเหรียญ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียระหว่างกันในลักษณะที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระในการทำหน้าที่

2.ICO portal สามารถมอบหมายงาน (outsource) ได้เฉพาะงานที่เกี่ยวกับการเสนอขายโทเคนดิจิทัล ได้แก่ งานติดต่อและให้บริการแก่ลูกค้า และงานสนับสนุนด้านการเสนอขายและการจองซื้อโทเคนดิจิทัล

ทางแพลตฟอร์ม “ห้าม” มอบหมายงานหลักของการให้บริการ ICO portal เช่น คัดกรอกโครงการเสนอขาย นอกจากนี้ ทางแพลตฟอร์ม ต้องกำหนดนโยบาย มาตรการ วิธีการในการมอบหมายงาน วิธีการประเมินตรวจสอบการ outsource และต้องแจ้งรายละเอียดรายงานสรุปการ outsource ให้ ก.ล.ต. ทราบ

3.ICO portal ต้องแจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือการทำหน้าที่ของตนเอง รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อกำหนดตามประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชนให้ชัดเจนและครอบคลุมหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

Token X โดย SCBX

ล่าสุดทาง SCBX เพิ่งประกาศเปิดตัวแอพพลิเคชั่น Token X ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มให้บริการ ICO Portal รายแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองตามกฎของ ก.ล.ต. โดยจะมีเหรียญ Real X เป็น เหรียญแรกที่จะจัดจำหน่าย นอกจานี้ ผู้ประกอบการที่ระดมทุนผ่าน ICO จะได้รับ ผลประโยชน์ทางภาษี ด้วย

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

IMG_4466-1.png
Nonthachai Sukkankosol
นนทชัย สักการโกศล จบการศึกษาปริญญาโท ด้านการวิจัยผลงานศิลปะร่วมสมัย จาก SOAS University of London แต่ผันตัวมาเป็นผู้แนะนำการลงทุนที่บริษัทหลักทรัพย์ Finansia Syrus Securities PLC....
READ FULL BIO
ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน